برچسب: کشت انواع سبزی

اخبار امسال ۱۰۰۰ هکتار کشت سبزی و صیفی به گلخانه ها منتقل می شود

امسال ۱۰۰۰ هکتار کشت سبزی و صیفی به گلخانه ها منتقل می شود