برچسب: عشایر استان فارس

اخبار اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به عشایر فارس

اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به عشایر فارس