برچسب: سدهای ایران

اخبار نیمی از مخزن سدهای کشور خالی است

نیمی از مخزن سدهای کشور خالی است

اخبار افزایش ۸۷ درصدی ورود آب به سدهای کشور

افزایش ۸۷ درصدی ورود آب به سدهای کشور