برچسب: روستای سیل زده لرستان

اخبار اتمام عملیات پایدارسازی آبرسانی به ۹۶۴ روستای سیل زده لرستان

اتمام عملیات پایدارسازی آبرسانی به ۹۶۴ روستای سیل زده لرستان