برچسب: اراضی کشاورزی

اخبار کشت گندم پاییزه در ۲۸ هزار هکتار زمین کشاورزی نقده

کشت گندم پاییزه در ۲۸ هزار هکتار زمین کشاورزی نقده

اخبار افزایش ۱۵ درصدی مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

افزایش ۱۵ درصدی مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی