برچسب: احیا جنگل

اخبار بیابان‌های ایلام ۲۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد

بیابان‌های ایلام ۲۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد