برچسب: آفات میوه

اخبار شناسایی و ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای در ۳۸۰ هکتار از باغات محمودآباد

شناسایی و ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای در ۳۸۰ هکتار از باغات محمودآباد