برچسب: آب خزر

اخبار مسیر انتقال آب خزر به فلات مرکزی مشخص شد

مسیر انتقال آب خزر به فلات مرکزی مشخص شد

اخبار تخریب ۷۰۰ هکتار جنگل ۳.۵ میلیون ساله برای انتقال آب خزر

تخریب ۷۰۰ هکتار جنگل ۳.۵ میلیون ساله برای انتقال آب خزر