برچسب: آبیاری سبزیجات با فاضلاب

اخبار ۲۳ هکتار از اراضی آبیاری شده با فاضلاب در کهریزک امحا شد

۲۳ هکتار از اراضی آبیاری شده با فاضلاب در کهریزک امحا شد