برچسب: آبیاری با فاضلاب

مقالات فاضلاب در کشاورزی

فاضلاب در کشاورزی

اخبار ۲۳ هکتار از اراضی آبیاری شده با فاضلاب در کهریزک امحا شد

۲۳ هکتار از اراضی آبیاری شده با فاضلاب در کهریزک امحا شد