لوله لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
شیر انشعاب ۱۶ × تیپ ( آب لوله بسپار ) شیر انشعاب ۱۶ × تیپ ( آب لوله بسپار ) 6600 4620
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۹۰ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۹۰ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) 73500 73500
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۹۰ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۹۰ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر (پلی رود) 55700 55700
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۹۰ × ۱۶۰ میلیمتر ۶ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۹۰ × ۱۶۰ میلیمتر ۶ اتمسفر (پلی رود) 37100 37100
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۶۳ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۶۳ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) 73500 73500
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۶۳ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۶۳ × ۱۶۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر (پلی رود) 55700 55700
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۶۳ × ۱۶۰ میلیمتر ۶ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۶۳ × ۱۶۰ میلیمتر ۶ اتمسفر (پلی رود) 37100 37100
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۱۲۵ × ۱۴۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۱۲۵ × ۱۴۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) 47500 47500
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۱۲۵ × ۱۴۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۱۲۵ × ۱۴۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر (پلی رود) 39500 39500
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۱۲۵ × ۱۴۰ میلیمتر ۶ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۱۲۵ × ۱۴۰ میلیمتر ۶ اتمسفر (پلی رود) 33500 33500